BADANIA  NAUKOWE

 
Zespół Na dół-linki Oddział Dzienny Terapii

 
Krakowskie badania przebiegu schizofrenii rozpoczęły się w 1985r, mają charakter prospektywny o  typie "real time". Ich ogólnym założeniem jest wieloletnia obserwacja chorych na schizofrenię od pierwszego epizodu przez lata życia z chorobą, ocena wyników leczenia i wyników rokowniczych.


Wybrane ogólne, kliniczne i społeczne wyniki leczenia:

1. Badani spędzili 95% czasu katamnezy w środowisku. Dwie osoby (3) mieszka w Domach pomocy Społecznej poza środowiskiem. Jedna osoba pełniła samobójstwo (1,5%). W ogólnej skali Funkcjonowania  (GAS) 29% badanych uzyskało wysoki, korzystny wynik > 70 pkt (IPL - 17% v. ŚPL - 42%)

2. Nawroty narastają przez kolejne lata katamnezy i osiągają odpowiednio: 13% w K-1, 50% w K-3, 73% w K-7 i 79% w K-12 (IPL - 89% v. ŚPL - 69%).
Bez rehospitalizacji po dwunastu latach średni czas leczenia stacjonarnego był krótszy w "programie społecznym" (IPL - 25 tygodni v. ŚPL - 19 tygodni, test Manna Whitneya p = .00).
Bez objawów w K-12 było 33% badanych. Dynamika syndromów - pozytywnego i negatywnego, mierzonych skalą BPRS stabilizuje się już po pierwszym roku chorowania. W K-12 średni poziom objawów w BPRS IPL - 39,1 v. ŚPL - 33,5.

3. W związkach małżeńskich pozostaje 51% (IPL - 58% v. ŚPL - 45%) zaś 7% rozwiodło się, a 41% jest stanu wolnego. Rentę posiada 72% badanych. Na rynku pracy po 12 latach pozostaje 39% badanych.

4. Po dwunastu latach pozytywny przebieg w obszarze klinicznym uzyskuje od 27% (1 nawrót) do 61% (minimalne objawy), a w społecznym od 39% (praca), do 64% (kontakty poza rodziną) chorych na schizofrenię w zależności od przyjętych kryteriów wyników leczenia. Wyniki te są częściowo powiązane a częściowo niezależne od siebie.

PUBLIKACJE
Do góry
 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL" SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON  BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ   CZASOPISMO "DLA NAS" poprz.s. - Poradnia RodzinKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s. - Otwórzcie Drzwi   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó ŁADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"