AMBULATORIUM 
TERAPII
I  REHABILITACJI
PSYCHOZ

 
 
poprz.s. > Oddział Dzienny Terapii Na dół-linki nast.s. > Obozy Terapeutyczne

 
 

Ogrywa w naszym systemie leczenia kluczową rolę,
gdyż zapewnia ciągłość i stałość związku z jednym terapeutą.
Zapewnia wieloletni program indywidualny i grupowy
dostosowany do potrzeb pacjentów
i fazy leczenia.

 

 
KONTAKT INDYWIDUALNY
GRUPA DYSKUSYJNA
GRUPA PLASTYCZNA
GRUPA PSYCHODRAMATYCZNA
GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA KOBIET
GRUPA REDAKCYJNA
GRUPA RELIGIJNO-MODLITEWNA
GRUPA TAŃCA
GRUPA TEATRALNA
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

 

KONTAKT  INDYWIDUALNY

    Psychoterapia indywidualna jest podstawą każdego leczenia osób zaburzonych psychicznie. W naszym systemie leczenia związek terapeuta- pacjent jest najważniejszym elementem leczenia. Jeżeli ta relacja powstanie i jest wzajemnie spostrzegana jako korzystna, to decyduje o całym przebiegu leczenia i jego wyniku. Dlatego też pacjent ma stałego terapeutę od momentu przyjścia na oddział dzienny. Po wypisie z leczenia dziennego, psychoterapia indywidualna jest kontynuowana przez tą samą osobę  w leczeniu ambulatoryjnym, niejednokrotnie przez wiele lat. Terapeuta jest  dla pacjenta  osobą, która integruje całość jego leczenia: farmakoterapię, psychoterapię indywidualną, ewentualnie terapię rodzinną, program rehabilitacyjny itp. Terapeutą w naszym systemie leczenia może być lekarz, psycholog lub pielęgniarka. Jeśli psychoterapię indywidualną prowadzi np.  psycholog to lekarz konsultuje leczenie farmakologiczne.
Najczęściej prowadzimy psychoterapię indywidualną wspierającą, rzadziej eksplorującą; zależy to od fazy choroby i leczenia pacjenta a także od jego potrzeb i  możliwości.
Obecnie naszym indywidualnym ambulatorium obejmujemy opieką 700 osób z Krakowa i  jego okolic.
(Anna Bielańska)
 
  

GRUPA DYSKUSYJNA
Grupa dyskusyjna spotyka się w każdą środę o godzinie 16.
Jest grupą półotwartą , prowadzoną przez dwie terapeutki.
Istnieje od piętnastu lat.
Liczba uczestników grupy waha się od 8 do 10 osób.
       Wszystkich uczestników grupy łączy doświadczenie choroby psychicznej. To podobieństwo doświadczenia pozwala zredukować lęk przed brakiem zrozumienia, odrzuceniem i zmniejszyć, izolujące od świata, poczucie odmienności własnych przeżyć. Pozwala dzielić się, sprawdzonymi
w codziennym życiu, rozwiązaniami problemów, które stanowią konsekwencje choroby, hospitalizacji, leczenia.
       Podejmowane tematy proponowane są przez uczestników grupy. Często dotyczą indywidualnych kłopotów, konfliktów,planów aktualnie wydarzających się w życiu pacjentów. Bywają powrotem do przeżyć chorobowych - próbą ich zrozumienia , uporządkowania, próbą znalezienia sposobu na radzenie sobie z powracającymi lub nigdy nie ustępującymi do końca objawami .
       Uczestnictwo w grupie stanowi szansę na konfrontowanie opinii , doświadczeń, odczuć.
Szansę na lepsze poznanie siebie .
       Lepsze radzenie sobie z chorobą. Szansę rozwoju tak istotnych umiejętności, jak umiejętność słuchania , mówienia o sobie ,czy zauważania cudzych stanów emocjonalnych. 
 

PRACOWNIA PLASTYCZNA
[GRUPA ART TERAPII]
                  Zajęcia z zakresu terapii przez sztukę odbywają się w pracowni plastycznej. PRACOWNIA MIODOWA, działająca przy Klinice Psychiatrii Dorosłych w Krakowie, ukonstytuowała się latem 1996 spośród uczestników zajęć plastycznych - TERAPII PRZEZ SZTUKĘ, malujących, tworzących wspólnie od ośmiu lat. Grupa około 15 osób, dla których sztuka ma ogromne znaczenie - wzmacnia, daje poczucie sensu, otwiera nowe przestrzenie - tworzy wspólnie raz w tygodniu w specjalnie zorganizowanej pracowni. Używają różnych technik artystycznych, przetwarzają swoje wrażliwe wnętrze na język sztuki.
     Zajęcia prowadzone są przez malarkę Małgorzatę Bundzewicz, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Uczestnicy zajęć poznają nowe techniki malarskie, graficzne, pracują w pracowni plastycznej urządzonej na wzór akademicki, używają dobrych materiałów malarskich, profesjonalnych farb, pędzli i papierów. Malują pejzaże, portrety, martwe natury, szkicują - robią wszystko to, co kształtuje wyobraźnię. Swoje prace wystawiają we własnej galerii, nazwanej: „Galeria Miodowa", w której również wystawiane są prace artystów profesjonalnych z Polski i zza granicy, a także w innych galeriach Krakowa (Galeria Goethe Institut, Galeria Domu Norymberskiego, Galeria Inkwizytor). Dzięki "Mini Oficynie Miodowa", która działa na terenie ośrodka mamy nadzieję wydać profesjonalny Katalog Prac Artystycznych uczestników zajęć PRACOWNI MIODOWA.
 
 
 

GALERIA GALERIA MIODOWA -strona własna MIODOWA


 

GRUPA PSYCHODRAMATYCZNA

            Grupa ambulatoryjna prowadzona metodą psychodramy Moreno spotyka się raz w tygodniu przez okres roku lub dwóch. Jest grupą zamkniętą, prowadzoną przez dwóch terapeutów posiadających certyfikaty asystenta psychodramy Moreno uzyskane w Instytucie Psychodramy dla Europy (PIFE). W grupie bierze w niej udział od 8 do 12 osób z diagnozą schizofrenii, psychozy schizoafektywnej lub zaburzeń osobowości.

    Pacjenci zapraszani do grupy są w okresie ustąpienia ostrych objawów choroby, posiadają co najmniej częściowy wgląd w swoje przeżycia psychotyczne, charakteryzuje ich sprawne funkcjonowanie poznawcze (brak zaburzeń pamięci, koncentracji) oraz częściowe rozeznanie w swoich problemach emocjonalnych.
     Kryteria wejścia do takiej grupy są stosunkowo wysokie, niemniej jednak trzeba zaznaczyć, iż jest to jedna z  grup z szerokiego serwisu ambulatoryjnego zawierającego także propozycje o mniej wymagających kryteriach.
      Wydaje się, iż dla pacjentów potrzebujących głębszej, eksplorującej terapii jest to możliwa i przynosząca efekty propozycja. Okres udziału
w tego typu spotkaniach winien trwać co najmniej rok do dwóch.
      Celami tej formy terapii jest poszerzenie repertuaru ról społecznych, swobodniejsza ekspresja, wzmocnienie własnej tożsamości.
          Klasyczna psychodrama posługuje się takimi technikami jak przede wszystkim zamiana ról, lustro, dublowanie. Trudności związane
z wprowadzeniem tych technik w grupie dla osób po psychozie, to okresowe kłopoty z koncentracją, większa męczliwość, „wypadanie z roli”.
         Zadaniem lidera jest dbanie o jasną, wyraźną strukturę spotkania, okresowo większa koncentracja na pracy z oporem grupy lub poszczególnych jej członków.

     Zaobserwowane efekty terapeutyczne dla osób biorących udział w grupie, to:
 


Ważnym elementem psychodramy jest także w tej grupie kreowanie improwizacji w celu wyzwolenia spontaniczności pacjentów.
  
 

GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA KOBIET
                       Pod tą nazwą kryje się grupa psychoterapeutyczna , odbywajaca się jeden raz w tygodniu ( poniedziałki w  godzinach 18 - 20 )
w strukturze Kliniki Psychiatrii Dorosłych CMUJ w Oddziale Dziennym przy Pl. Sikorskiego 2/8 .
    Grupa rozpoczeła swoją działalność 2.10.2000 r.. Odbywa się w formie grupy dyskusyjnej z elementami psychodramy wg. Moreno.
  W chwili obecnej ma charakter otwarty.W przyszłości możliwe jest przekształcenie jej w grupę zamkniętą ze ściśle określonym czasem trwania.
          Grupa ta stworzona została specjalnie dla KOBIET po przebytej psychozie, MATEK małych dzieci od 1 miesiąca życia do ukończenia szkoły podstawowej . W przyszłości planowane jest rozszerzenie kwalifikacji do grupy  także dla kobiet nie będącymi matkami, a które weszły w inne role społeczne.
Celami tej formy psychoterapii są:
 


Grupa prowadzona jest przez psychoterapeutkę , certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Europejski Instytut Psychodramy wg. Moreno.GRUPA REDAKCYJNA"Redakcja Dla Nas"  jest jedną z wielu grup ambulatoryjnych działających przy Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych CMUJ w Krakowie. Skupia osoby, które przeszły różnego rodzaju kryzysy psychiczne, ale oprócz tego mają w sobie chęć i umiejętność przelania na papier swoich myśli, uczuć i przeżyć, zarówno tych ogólnoludzkich jak i tych ściśle związanych z chorobą psychiczną.
Pisanie wierszy, esejów, opowiadań pozwala na literackie zobrazowanie własnej wrażliwości oraz na dosłowne lub metaforyczne otwarcie się przed drugim człowiekiem - rzeszą potencjalnych czytelników. Dlatego grupa ta ma charakter terapeutyczny, bowiem łączy w sobie elementy autoterapii, terapii grupowej oraz rozwój własnej kreatywności. Regularne spotkania "Redakcji  Dla Nas" dają możliwość wymiany własnych poglądów wyrażonych poprzez literaturę , poezję i sztukę,  W ramach spotkań uczestnicy prezentują własną twórczość, dyskutują, wychodzą ze swojej samotności otwierając się przed słuchaczami a także czekają na słowa krytyki. Bo przecież każda twórczość jest na nią narażona.
Nazwa redakcji "Dla Nas" może  sugerować, że drukowane w niej prace adresowane są do dosyć wąskiego grona czytelników to znaczy do osób z problemami psychicznymi - jednak takie rozumienie nie byłoby prawidłowe. Przeżycie kryzysu psychicznego powiększa doświadczenie człowieka. Poeci i pisarze "Redakcji Dla Nas" nie są profesjonalistami w dziedzinie literatury jednak  ze względu na specyfikę przeżyć płynących z doświadczenia choroby nie boją się pisać o lęku, cierpieniu czy samotności. Piszą również  o miłości, jej braku, o tęsknocie  za nią.  Rzeczywiście, często pierwszymi odbiorcami ich artystycznego warsztatu są osoby z podobnego kręgu czyli mające w swojej przeszłości lub teraźniejszości obecność choroby psychicznej. Jednak  właśnie Ci twórcy budują  pomost pomiędzy wąską grupą a szerokim  gronem czytelników, nie tylko "dla Nas, dla Was", ale chcą pisać dla każdego.
 "Redakcja Dla Nas" wydaje Czasopismo pod tym samym tytułem, w którym prezentuje swoje  artykuły, eseje, wiersze, opowiadania, rysunki i grafiki.
 
 

DLA WAS Czasopismo DLA NAS - strona własna O NAS 

GRUPA RELIGIJNO-MODLITEWNA

 

            Grupa religijno-modlitewna jest jedną z form terapeutycznych ambulatorium Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosłych przy Pl. Sikorskiego 2/8.Spotyka się w każdy wtorek o godz. 17.00 - trwa od 1 - 1,5 godziny.
              Jest grupą otwartą, mogą w niej uczestniczyć osoby wierzące i niewierzące. Spotkanie prowadzą terapeuta i ksiądz. Liczba uczestników grupy waha się od 6 do 12 osób.
        Wszystkich uczestników grupy łączy doświadczenie choroby psychicznej. Często treścią choroby są urojenia na tle religijnym. Uczestnictwo w grupie jest traktowane jako element terapii pacjenta, dlatego decydujący głos o uczestnictwie ma terapeuta indywidualny. Tematem jest analiza tekstu Ewangelii czytanego w kościele w niedzielę poprzedzającą spotkanie. Spotkanie zaczyna się od wspólnej modlitwy, następnie czytany jest wybrany tekst z Pisma Świętego i rozpoczynają się rozważania na temat przeczytanego fragmentu. Uczestnicy dzielą się swoimi przemyśleniami, przeżyciami, wątpliwościami, również próbują odnaleźć bezpośredni związek omawianego tekstu ze swoją sytuacją życiową czy chorobą.
Prowadzący stara się umożliwić wypowiedzi każdemu z uczestników, zachęca do zwierzeń i dostrzeżenia choroby psychicznej w kontekście biblijnym. Pacjenci (jest stała grupa) przychodzą chętnie, dla jednych spotkania są psychoterapią, dla innych grupą wsparcia, towarzyską itp.
Na zakończenie odbywa się wspólna modlitwa, podczas której poszczególni uczestnicy wyrażają swoje prośby i podziękowania a obecny kapłan udziela błogosławieństwa.
  
 

GRUPA TAŃCA
Ambulatoryjna grupa taneczna Amerta Movement
Amerta Movement oparta jest na koncentracji i analizie odczuć płynących z własnego ciała oraz na odbieraniu wrażeń płynących ze świata zewnętrznego. Celem tej techniki jest integracja "wewnętrznego" z tym co "zewnętrzne", osiągnięcie lepszej własnej harmonii. Przykłady konkretnych ćwiczeń obrazują charakter zajęć ruchowych.

Ten specyficzny rodzaj choreoterapii jest realizowany w formie grupy ambulatoryjnej dla chorych z diagnozą schizofrenii w krakowskim kompleksowym programie leczenia i rehabilitacji schizofrenii. Grupa spotyka się od 1996 roku, składa się średnio z 12 osób, jest grupą półotwartą. Uczestniczą
w niej zarówno kobiety jak i mężczyźni.
Dynamika spotkań
Każde spotkanie rozpoczyna się rozgrzewką i opiera się ona na powtarzających się ćwiczeniach bioenergetycznych. Poprzez głębokie oddychanie i rozciąganie poszczególnych partii ciała uzyskujemy rozluźnienie i większą świadomość własnego ciała. Uzyskujemy stan głębokiego relaksu, który pozwala nam odnaleźć swój czas i przestrzeń we własnym sposobie poruszania się.

Następnie dochodzi do wyboru techniki pracy z ciałem, który jest związany z tym co się w grupie pojawia. Kiedy grupa zaczyna spotykać się ze sobą, prowadzący bardziej strukturuje zajęcia, proponuje ćwiczenia, kieruje omawianiem zajęć.

Omawianie jest prowadzone zawsze przez lidera i ma miejsce po każdej technice w trakcie zajęć. Skupienie na ruchu i na tym jak się go przeżywa, zachodzi poprzez sam ruch i poprzez refleksję.

 ***
Zajęcia grupowe pozwalają stawić czoło zarówno indywidualnym problemom emocjonalnym, a także koncentrują uwagę na komunikacji interpersonalnej. Ujawniają, w jaki sposób reagujemy na innych ludzi.
   Ponad trzyletnie doświadczenia zastosowania tej techniki wskazują na jej przydatność w leczeniu i rehabilitacji chorych u których dominuje syndrom negatywny. Należy podkreślić takie korzyści dla pacjentów jak poprawa umiejętności koncentracji, lepsze rozeznanie we własnych uczuciach i zwiększenie możliwości ich reflektowania. Wydaje się, iż wartością jest także nauczenie się przez pacjentów sposobów relaksacji.
 
 
 
AMERTA:ĆWICZENIA ~CHOREOTERAPIAGRUPA TEATRALNA "PSYCHE"
[GRUPA DRAMATERAPII]
   Ambulatoryjna grupa dramaterapii - istniejąca od jesieni 1984 r.- przeznaczona dla osób, które przebyły kryzys psychotyczny.
         Grupa prowadzona jest przez terapeutyczny tandem: zawodowego reżysera teatralnego - Krzysztofa Rogoża i psychologa - Annę Bielańską, która na przestrzeni minionych lat bezpośrednio uczestniczyła w zajęciach grupy a obecnie pełni rolę superwizyjną, nie będąc stale obecną na spotkaniach grupy.
       W pracach grupy zawsze bierze bezpośredni udział jedno lub dwoje terapeutów wspierających,
grających wspólnie z pacjentami.
         Grupa składa się średnio z 12-15 osób. Jej skład jest zmienny - co sezon pewna część uczestników,
która osiągnęła swoje terapeutyczne cele, opuszcza zespół, ustępując miejsca nowym osobom.
      Zbiega się to zazwyczaj z rozpoczęciem : pracy nad nowym projektem, która zależnie od stopnia
trudności, trwa od 10 do 20 miesięcy.
      Grupa spotyka się raz w tygodniu na dwugodzinnych próbach.
      Materiał dramatyczny - wybrany ze względu na jego walory terapeutyczne -charakteryzuje się bądź złożonością postaci i konfliktów (Shakespeare) bądź archetypalnością sytuacji ( klasyczny teatr grecki).
 
 
TEATR G.T.PSYCHE - strona własna PSYCHE
WIDEOfragmenty realizacji !


 
 

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

PUBLIKACJE
Do góry
 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRONBADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ   CZASOPISMO "DLA NAS" < poprz.s.Oddziałdzienny TerapiiKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s. > Obozy Terapeutyczne   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"