STOWARZYSZENIA 
  &
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


 
poprz.s. - Poradnia Rodzin Na dół-linki nast.s. - Otwórzcie Drzwi

 
 
Stow. Rodzin Zdrowie Psychiczne  STOWARZYSZENIE RODZIN "ZDROWIE PSYCHICZNE".
Stow Pacjentów Otwótrzcie Drzwi  STOWARZYSZENIE PACJENTÓW "OTWÓRZCIE DRZWI".
Stow.Rozwoju Psychiatrii &Opieki Środowiskowej  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ.
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Psychiatryczne  POLSKO-NIEMIECKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
Polsko-Izraelskie Towarzystwo Psychiatryczne  POLSKO-IZRAELSKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
 
       STOWARZYSZENIE RODZIN
      "ZDROWIE PSYCHICZNE".
 
Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne" powstało z inicjatywy rodzin osób chorych psychicznie, które
od 1985 roku spotykały się w Klubie Rodzin. Zostało zarejestrowane i uzyskało osobowość prawną w Krakowie  04.12.1990 roku. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Jest zrzeszone w Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego

  Cele Stowarzyszenia

  Jak Pracuje Stowarzyszenie Rodzin


  Siedziba Stowarzyszenia,  jego Oddziały i Kluby


TY TAKŻE MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC
nasz adres:
30-551 Kraków ul. Miodowa 9 tel. 0.12/421-17-30
Zebrania i dyżury członków Zarządu Stowarzyszenia :

wtorki w godz. 17.00 - 19.00
 


 

TY TAKŻE MOŻESZ POMÓC

Oczekujemy na nowych członków, sympatyków - darczyńców, 
na pomoc finansową i materialną ze strony instytucji i firm 
dla wsparcia naszej działalności.
nasze konto:
Bank Gospodarki Żywnościowej
Oddział Kraków
nr konta 835035-9595-2706.11
  

STOWARZYSZENIE PACJENTÓW
              "OTWÓRZCIE DRZWI"
 

   Stowarzyszenie "Otwórzcie drzwi" jest organizacją pozarządową, zajmującą się wyłącznie problemami osób chorych psychicznie i poprawą ich jakości życia
   Stowarzyszenie "Otwórzcie drzwi" zrzesza osoby cierpiące na schorzenia psychiczne oraz inne, których celem jest promowanie działalności Stowarzyszenia.
   Powstało w 2000 roku w Krakowie, gdzie obecnie znajduje się jego siedziba.
   Fundusze na działalność pochodzą ze składek członkowskich, grantów oraz darowizn pieniężnych i dofinansowań.
 
Celami Stowarzyszenia są:
1. Wzajemna samopomoc.
2. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie.
3. Współpraca z różnymi organizacjami krajowymi  i zagranicznymi, ukierunkowana na:
  • -tworzenie miejsc pracy chronionej
  • -pozyskiwanie mieszkań na mieszkania chronione
  • -organizacja różnych form wypoczynku i rekreacji dla osób chorych psychicznie
  • -wspieranie twórczości osób chorych psychicznie.
4. Działalność edukacyjna w środowisku pacjentów, ich rodzin i w społecznościach lokalnych.
5. Ochrona praw i godności osób cierpiących na schorzenia psychiczne.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań osób chorych psychicznie, ich rodzin i  terapeutów.
2. Inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia problematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi.
3. Uczestnictwo i organizacja  konferencji krajowych i zagranicznych.
4. Powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów statutowych, a także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach.
SIEDZIBA

31-115 Kraków pl. Sikorskiego 2/8
tel.:        (004812) 421-51-17
tel./fax:  (004812) 422-56-74
e-mail: otworzciedrzwi@poczta.onet.pl

otwórzcie drzwi AKCJA
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
             PSYCHIATRII I OPIEKI
                 ŚRODOWISKOWEJ.
 
Powstało w 1999 roku w Krakowie z inicjatywy osób zawodowo związanych z psychiatrią środowiskową. Zrzesza lekarzy, pielęgniarki, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych i inne osoby, których celem jest promowanie i rozwój metod oddziaływania na chorych psychicznie w ich najbliższym środowisku.

  Cele Statutowe Stowarzyszenia:   Działanie na rzecz umacniania i rozbudowy wzajemnej współpracy pomiędzy grupami zawodowymi w   kierunku zapewnienia całościowej opieki nad pacjentem psychiatrycznym w jego środowisku "zgodnie z zasadą żyć, mieszkać, pracować i leczyć się w gminie" Pomoc w tworzeniu sieci wsparcia społecznego osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne.
 

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:   Rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej na terenie Polski.   Wymianę w celach szkoleniowych pracowników wszystkich grup zawodowych współpracujących ośrodków. Wspieranie bezpośrednich spotkań, inicjatyw samopomocowych i innych wspólnych działań chorych psychicznie  i ich rodzin .   Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy chronionej dla osób po kryzysie  psychicznym. Utworzenie i realizacja projektu budowy hotelu z utworzeniem miejsc pracy chronionej.   Przeciwstawianie się tendencji do wykluczania i stygmy społecznej wobec osób chorych psychicznie.
 

  Aktualne programy realizowane przez Stowarzyszenie:    Pierwsza Krakowsko - Szkocka Firma Społeczna Hotel ( we współpracy z MOPS, Stowarzyszeniem Rodzin "Zdrowie Psychiczne", Community Enterprise Limited )    Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się jako grupa wstępnego planowania programu World Psychiatry  Assotiation : "Otwórzcie Drzwi - Open The Doors".    Realizacja programu naukowego we współpracy z Firmą Egis: Ocena wyników rehabilitacji.

PODYPLOMOWY KURS PSYCHOTERAPIIPDF 
 
 

Adres siedziby Stowarzyszenia: 
31-115 Kraków, Plac Sikorskiego 2/8, 
tel/fax 0.12/422-56-74 


        POLSKO-NIEMIECKIE
             TOWARZYSTWO
    ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

 
Jeder Dialog setzt eine gemeinsame Sprache voraus, oder besser:
er formt eine gemeinsame Sprache ...
                                                                 Każdy dialog zakłada obecność wspólnego Języka, albo lepiej:
                                                                 dialog kształtuje wspólny Język...
                                                                                                     Hans-Georg Gadamer

Jak powstało Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego?
Niemiecka i polska psychiatria posiada wiele historycznych powiązań, które często są odbiciem wspólnych losów Polaków i Niemców. Do najtragiczniejszych wydarzeń tej wspólnej historii należy niemiecka inwazja na Polskę w czasie 2-giej wojny światowej i wymordowanie chorych psychicznie w Polsce wraz z ich opiekunami przez Wehrmacht i SS oraz programy eutanazji zwrócone przeciwko niemieckim chorym psychicznie.
Od 1985 roku psychiatrzy w Polsce i w Niemczech pochylają się nad wspólną historią. Kieruje nimi poczucie odpowiedzialności za los, w obu naszych społeczeństwach, upośledzonych i słabych, więc wzajemnego uczenia się i potrze-ba kształtowania dobrych sąsiedzkich stosunków.
To właśnie ludzkie zaangażowanie, doświadczenie osobistego spotkania, przełamywanie resentymentów i poszukiwanie tego co łączy dzisiaj niemieckich i polskich psychiatrów w ich pragnieniu współpracy doprowadziło do powstania 26 października 1989 roku Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

   Kto należy do Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego?

Towarzystwo ma swoją siedzibę w Krakowie i Münster.
Członkowie Towarzystwa żyją w obu krajach. Należą oni do wszystkich grup zawodowych pracujących w psychiatrii: personel pielęgniarski, lekarze, psycholodzy, socjolodzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy społeczni, pracownicy , administracji i politycy. Pracują oni w różnych  instytucjach opieki psychiatrycznej: w dużych  szpitalach psychiatrycznych, w klinikach akademickich, w oddziałach psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych, oddziałach dziennych, poradniach, oddziałach dziennego pobytu i hostelach, zespołach leczenia domowego, domach opieki i administracji.
 

Honorowy Prewodniczący: Prof. Dr Dr Klaus Dörner, psychiatra, Hamburg
  Przewodniczący: Dr.Niels Pörksen, psychiatra, Bielefeld
  Prewodniczacy: Dr Andrzej Cechnicki, psychiatra, Kraków
Jakie są cele Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego?

Towarzystwo dąży do utrwalenia więzi między polską i niemiecką psychiatrią w wielu obszarach życia i w każdej dostępnej formie
popiera rozwój psychiatrii środowiskowej i zorientowanej personalistycznie opieki nad chorymi psychicznie
wspiera rozwój różnych struktur terapeutycznych
wspiera badania naukowe, a szczególnie te, które analizują społeczne i kulturowe zależności psychiatrycznego myślenia i działania
bierze udział w europejskim procesie zjednoczenia i integracji w psychiatrii oraz służy jako pośrednik w wymianie doświadczeń, idei i koncepcji reformy w psychiatrii
pragnie przez swoje działania wnieść wkład w proces porozumienia między Polakami i Niemcami
poprzez swą działalność służy celom humanitarnym oraz porozumieniu między narodami.

Jak pracuje Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego?

Towarzystwo organizuje posiedzenia i sympozja, które odbywają się naprzemiennie w Polsce i w Niemczech.
  Organizuje programy wymiany i podróże dla osób pracujących w psychiatrii oraz spotkania i        wymianę między pacjentami i ich krewnymi.
 Szczególna rola przypada partnerstwem między instytucjami psychiatrycznymi, które służą osobistym spotkaniom, wymianie pracowników, kształceniu, realizacji wspólnych projektów reform opieki nad chorymi psychicznie, a także wzajemnej pomocy i wsparciu.
 Towarzystwo działa na rzecz przemian społeczno politycznych w interesie opieki nad chorymi psychicznie w obu krajach, spełniając funkcję doradczą w towarzyszących przemianom projektach badawczych.
 W tym celu Towarzystwo powołało sekcję zajmującą się problemem PRACY I MIESZKANIA chorych psychicznie, sekcję BADAŃ l KSZTAŁCENIA oraz polsko-niemiecką KOMISJĘ EKSPERTÓW zajmującą się reformą opieki psychiatrycznej w wybranych modelowych rejonach.
 O swojej działalności towarzystwo informuje w czasopiśmie, które ukazuje się raz w roku w języku polskim i niemieckim.

Także Ty możesz pomóc !
Każdy z Was może pomóc Polsko-Niemieckiemu Towarzystwu Zdrowia Psychicznego
w urzeczywistnieniu jego celów przez aktywne członkostwo o przez materialną pomoc i darowizny
Dziękujemy za poparcie

Kontakt można nawiązać bezpośrednio:W Niemczech:
Deutsch-Polnische Gesellschaft 
fur SeelischeGesundheit e.V.
c/o Dr Detlef Klotz
v. Bodelschwingh'sche Anstalten
Königsweg 26
D 4800Bielefeld 13
Tel.:052-1 / 144-3911
Fax.:0521 /144-3841
Westdeutsche Landesbank Münster
Konto Nr: 600 122, BLZ: 400 500 00
W Polsce:
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
c/o dr Andrzej Cechnicki
Katedra Psychiatrii CMUJ
ul. Kopernika 21 b
PL 31 - 501 Kraków
Tel.: 0048/12/421-04-60
Fax.: 0048/12/421-56-95
Konto: Bank PKO SA. O/Kraków
5.35078-7007514-270110-1110

 

 

STRONA WŁASNAPOLSKO-IZRAELSKIE
TOWARZYSTWO
ZDROWIA  PSYCHICZNEGO.
Preambuła
Mając na względzie, iż odpowiedzialność za chorych cierpiących i niepełnosprawnych psychicznie należy do najważniejszych zadań społeczeństwa, oraz to, że Polacy i Żydzi dźwigają wspólne dziedzictwo Tragedii Holokaustu i jego następstw, a także biorąc pod uwagę zgodne życzenie psychiatrów i innych pracowników zdrowia psychicznego obu narodów przedyskutowania i przepracowania tego dziedzictwa powołuje się Polsko - Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego w nadziei, że przyczyni się ono do poprawy opieki nad zdrowiem psychicznym i osiągnięcia wymienionych wyżej celów.
PUBLIKACJE
Do góry
 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL" SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ   CZASOPISMO "DLA NAS" <poprz.s. - Poradnia RodzinKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s. >- Otwórzcie Drzwi   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"