poprz.s.> Stowarzyszenia Na dół-linki nast.s.> projekt hotel
"SCHIZOFRENIA - OTWÓRZCIE DRZWI"
Program Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego (WPA)
realizowany w Polsce  przez Zarząd Główny PTP
Program objęty jest patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej
 
Od lat szereg zespołów w Polsce prowadzi szkolenia, badania i organizuje sympozja na temat schizofrenii.   Program "Schizofrenia - otwórzcie drzwi" ma na celu w pierwszym etapie integrację naszych środowisk i stworzenie "wspólnoty intelektualnej", szeroko powiązanego  środowiska opiniotwórczego tak, aby nasze wspólne przesłanie miało mocny rezonans w opinii publicznej i prawdziwie doprowadziło do przełomu w postawach i uprzedzeniach wobec osób chorych psychicznie.

"Schizofrenia - otwórzcie drzwi"- struktura programu

Aby zagwarantować wieloletni rozwój programu, jego ogólnopolską koordynację i współpracę z WPA postanowiono realizować projekt według wymaganego przez Światowe Towarzystwo Psychiatryczne harmonogramu.

Koordynator i "grupa wstępnego planowania"

             W styczniu 2000 roku Zarząd PTP powołał koordynatora programu, który zorganizował "grupę planującą i koordynującą przebieg programu" (wg. terminologii WHO "Grupę Wstępnego Planowania", Initial Planning Group). Grupa ta utworzyła Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, którego jednym z celów statutowych jest realizacja programu "Schizofrenia - otwórzcie drzwi".

Koordynatorzy regionalni

W pierwszej fazie projektu zaprosiliśmy do udziału osoby, stowarzyszenia i instytucje zaangażowane w problematykę schizofrenii z czterech regionów: śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. W kolejnym kroku  koordynatorów programu "Schizofrenia - Otwórzcie drzwi" w kolejno włączanych do współpracy regionach:

 •  Region śląski                            -  Krzysztof Czuma
 •  Region małopolski                    -  Anna Bielańska
 •  Region mazowiecki                   -  Joanna Meder
 •  Region podlaski                        -  Sławomir Rogowski
 •  Region lubuski                          -  Władysław Sterna
 •  Region kujawsko - pomorski    -  Aleksander Araszkiewicz
 •  Region wielkopolski                  -  Barbara Trafiarska

 • Koordynatorzy projektów  i zadań

  Anna Bielańska                                       - współpraca z mediami
  Jacek Wciórka                                        - badania postaw w stosunku do osób chorych psychicznie
  Maria Pałuba                                           - program "Razem w życiu i sztuce" w regionach

  Józefa Grodecka                                     - koordynacja współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w regionach -program
                                                                  "Leczyć się, mieszkać i pracować w gminie"
  Hubert Kaszyński                                   - gminne i regionalne programy pracy dla osób chorych psychicznie
  Agnieszka Lewonowska                         - współpraca z organizacjami pozarządowymi
   

  Zofia Puchelak/Andrzej Warot                - współpraca ze Stowarzyszeniami Rodzin
  Małgorzata Kawula                                 - współpraca ze Stowarzyszeniem Pacjentów "Otwórzcie drzwi"

  Bogdan de Barbaro                                 - koordynacja szkoleń dla lekarzy rodzinnych
  Jarosław Naliwajko SJ                            - koordynacja współpracy z "Kościołem" i szkoleń dla kleryków
  Irena Namysłowska/ Ewa Domagalska - koordynacja współpracy ze "Szkołą" i szkoleń dla nauczycieli
   
   

  Joanna Meder                                              - współpraca z przewodniczącymi sekcji PTP celem wprowadzenia
                                                                        programu  "psychoterapeutycznych standardów leczenia schizofrenii"
  Andrzej Cechnicki/ Maria Rostworowska   -koordynacja programu "wczesnego leczenia i zapobiegania nawrotom
                                                                        w     schizofrenii"
   

  Ogólnopolska Grupa Koordynatorów Programu  "Schizofrenia - otwórzcie drzwi"

  Za merytoryczną realizację programu odpowiadać będzie "Ogólnopolska Grupa Koordynatorów" (Local Action Group), którą tworzą koordynatorzy regionalni, osoby prowadzące koordynację indywidualnych zadań oraz przewodniczący współpracujących z Programem Sekcji PTP.

  Program merytoryczny

  Celem merytorycznym programu jest przeciwstawianie się stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię; obejmuje on cztery obszary działania:

  1. Współpraca z mediami
  2. Program edukacyjny
  3. Działania praktyczne
  4. Badanie postaw

  Współpraca z mediami
  Współpraca z mediami będzie realizowana zarówno w programach ogólnopolskich jak i lokalnych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zebrane przez instytucje i osoby zaproszone do współpracy w ramach "Ogólnopolskiej Grupy Koordynatorów". Spróbujemy ustalić wspólny, dostępny dla nieprofesjonalnego słuchacza język jakim, my profesjonaliści będziemy opowiadać o chorobie - jej przyczynach, przebiegu i leczeniu (10 powszechnie akceptowanych tez na temat schizofrenii). Oznacza to regularne audycje radiowe, telewizyjne, publikacje w prasie lokalnej i krajowej.
  Artykuły w lokalnej prasie lub radiu powinny być prezentowane z perspektywy pacjenta, rodziny i profesjonalisty. Istotnym zadaniem będzie współpraca z pacjentami, którzy będą gotowi "udzielić swego głosu" lub przedstawić "swoją twarz" w mediach.  Planuje się przygotowanie krótkiego, informacyjnego filmu dla telewizji "Schizofrenia - otwórzcie drzwi" oraz akcję plakatową w całej Polsce. Hasłem roku 2001 jest "Schizofrenia nie jest chorobą nieuleczalną"
  Ważnym zadaniem jest przygotowanie i wydanie informatora na temat schizofrenii, który byłby łatwo dostępny w całej Polsce i zawierał podstawowe informacje o chorobie celem przełamania istniejących stereotypów i mitów. Planuje się wprowadzenie najistotniejszych informacji do internetu.

  Program edukacyjny

  Program edukacyjny winien opierać się na dotychczasowych doświadczeniach wielu zespołów w szkoleniu o schizofrenii. Należy je wzbogacić o następujące aspekty:
  1. Obok tradycyjnych grup poddanych szkoleniu takich jak pracownicy psychiatrii i pomocy społecznej należy programem informacyjnym objąć:
  - pacjentów psychiatrycznych i ich rodziny
  - pracodawców
  - księży i kleryków
  - nauczycieli
  - polityków samorządowych
  - dziennikarzy
  2. Obok profesjonalistów należy włączyć jako osoby szkolące, rodziny pacjentów i pacjentów jako "edukatorów o chorobie" (trzeba powołać Stowarzyszenia Pacjentów, które byłoby skoncentrowane na tym działaniu)
  3. Należy rozbudować współpracę z Kościołem celem szkolenia, zwłaszcza kleryków w nowym spojrzeniu na chorobę psychiczną
  4. Planuje się przygotowanie dostępnych dla rodzin i pacjentów poradników lub ich ponowne edycje.
  5. Działania na forum ogólnopolskim należy powiązać z cyklicznie organizowanymi przez różne ośrodki w kraju  sympozjami na  temat schizofrenii i problematyki społecznej, które są forum szkoleniowym a zarazem stwarzają okazję do kontaktów z mediami (konferencje prasowe). Jest to równocześnie okazja do spotkań w grupie "Ogólnopolskich koordynatorów", gdyż jej uczestnicy są najczęściej wykładowcami na tych Sympozjach i regularnych podsumowań przebiegu programu.

  Działania praktyczne

  Działanie praktyczne winny się odbywać również na forum lokalnym i ogólnopolskim. Celem większej dostępności i atrakcyjności przekazywanych informacji planuje się przygotowanie ogólnopolskiego harmonogramu wernisaży, działań artystycznych pod ogólnym tytułem "Razem w życiu i sztuce".  Wydarzenia takie jako imprezy towarzyszące powinny wykorzystywać sympozja psychiatryczne, ale szczególnie ważn jest, aby były realizowane poza instytucjami psychiatrycznymi (galerie, domy kultury)

  W środowisku lokalnym takim działaniem może być "otwarcie drzwi" do instytucji psychiatrycznej: w oddziałach dziennych, centrach rehabilitacyjnych. Sytuacja w której każdy może przyjść do takiego centrum dziennego i porozmawiać z psychologiem, lekarzem, pracownikiem socjalnym, członkiem Stowarzyszenia Rodzin lub Pacjentów. Towarzyszyć temu może kiermasz rzeczy wyprodukowanych przez pacjentów, wystawa prac plastycznych, koncert. Równocześnie konieczne jest nagłośnienie takiego dnia w mediach pod hasłem np. "Wszystko o schizofrenii", itp.
  Ewaluacja programu
  Program edukacyjny poprzedzony będzie nie tylko badaniem postaw społecznych, ale również równolegle prowadzonym programem badawczym powadzonym, przy współpracy z profesjonalistami, przez Stowarzyszenia Pacjentów i Rodzin celem opisu subiektywnego doświadczenia "stygmatyzacji i dyskryminacji" w ich środowisku.

  Odległe cele

  Ostatecznie działania praktyczne powinny doprowadzić do wprowadzenia dwóch podstawowych standardów w leczeniu schizofrenii w Polsce:
  a) powszechnych grup psychoedukacyjnych dla rodzin
  b) powszechnych grup psychoterapeutycznych, ambulatoryjnych dla pacjentów
  Program ten będzie realizowany w porozumieniu z przewodniczącymi trzech Sekcji PTP:
  - Sekcją Psychoterapii
  - Sekcją Terapii Rodzin
  - Sekcją Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji
   

  Kolejnym obszarem, na którym będą koncentrować się działania praktyczne będą seminaria i zajęcia dla osób i instytucji organizujących program pracy dla osób chorych psychicznie oraz opracowanie regionalnych programów celem powołania „firm społecznych” dla chorych na schizofrenię (odpowiedzialni - mgr Hubert Kaszyński, mgr Agnieszka Lewonowska)
   
   
   

  OSOBY,   STOWARZYSZENIA I INSTYTUCJE
  ZAPROSZONE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "Schizofrenia - Otwórzcie drzwi"
   

   Zaproszenie obejmuje:
  1. Profesjonalistów
  2. Instytucje psychiatryczne,   Fundacje i Stowarzyszenia
  3. Klientów i ich rodziny zorganizowanych w Stowarzyszenia
  4. Przedstawicieli mediów
  5. Inne osoby gotowe zaangażować się w projekt (np.artyści, prawnicy).
   

  Wstępne kalendarium dla programu "Otwórzcie Drzwi"
  Plan na lata 2000 - 2003
   

  Faza I i II  Kroki początkowe - w nomenklaturze WPA

  marzec 2000 mianowanie koordynatora projektu
                  powstanie Grupy Wstępnego Planowania

  kwiecień 2000    zaproszenie osób,   Stowarzyszeń i instytucji z całej Polski do Lokalnej
                   Grupy Działania

  maj 2000       opracowanie wstępnego projektu programu

  czerwiec 2000  wizyta prof.   Normana Sartoriusa w Polsce i spotkanie z Grupą       Wstępnego Planowania
                 - początek projektu
                 - ogólnopolskie badanie postaw wobec schizofrenii (prof.   Jacek  Wciórka) i ewentualne zaplanowanie     badań regionalnych
  27-28 październik 2000  schizofrenia,   farmakoterapia,   psychoterapia i rehabilitacja
                 "Powrót do społeczeństwa" Warszawa IPN

  Faza III Tworzenie programu

  15,   16 wrzesień 2000,   Tworki,   Konferencja Psychiatrii Środowiskowej

 •  pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Działania w ramach Konferencji,   wypracowywanie wspólnych sposobów działania i wspólnych strategii,   porozumienie się co do języka,   itd.

 • 23 – 25 listopad 2000,   Kraków,   Sympozjum "Schizofrenia; różne konteksty,   różne terapie"

 •  ostateczne przyjęcie programu,   sformułowanie krótko i długoterminowych celów
 •  kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Działania
 •  przygotowanie informatora o schizofrenii

 • Faza IV,   V  Przygotowanie i realizacja programu

  14 - 17 czerwiec 2001,   Kraków,   Zjazd Psychiatrów Polskich

 •  seminarium podsumowujące dotychczasowe działania,
 •  wymiana informacji z prof.   Sartoriusem i grupą WPA,
 •  oficjalne przyjęcie programu

 • październik 2001,   Warszawa,   Sympozjum "Jakość życia w schizofrenii"

  listopad 2002,   Kraków,   Sympozjum "Schizofrenia; różne konteksty,   różne terapie"

 •  ocena i zreflektowanie realizacji programu,
 •  kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Działania
 • Firmajest  światowym  sponsorem  programu  "Open the doors"
  PUBLIKACJE
  do góry
   WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL"SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
  MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ  CZASOPISMO "DLA NAS" <poprz.s. - StowarzyszeniaKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s. > Projekt Hotel   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
  OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"