Program rehabilitacyjny Warsztatów Terapii Zajęciowej
Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie
Powrót do WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej są częścią środowiskowego programu leczenia i rehabilitacji schizofrenii prowadzonego od wielu lat przez krakowską Katedrę Psychiatrii w Krakowie. Praca terapeutyczna w Warsztatach odwołuje się do założeń obowiązujących w szerszym systemie opieki środowiskowej. Kategorie - zintegrowanego zespołu, ciągłości leczenia, minimalizacji kryteriów kwalifikacyjnych, wielodyscyplinarnego zespołu, "małej grupy", sieci społecznej, z których wyprowadzone są podstawy metodyki oddziaływań psychospołecznych to "słowa klucze" leżące u podstaw tworzenia i opisu każdego programu rehabilitacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. Jego celem jest dostarczenie pacjentowi realnych doświadczeń życiowych przez stworzenie odpowiedniej oferty pracy w warsztatach, pomoc w aktywnej organizacji dnia i naukę społecznych umiejętności. Ze względu na głębokość zaburzeń rehabilitowanych osób i ich stygmatyzację, uczestniczenie w wieloletnich indywidualnych programach jest często jedyną możliwą formą aktywnego spędzania czasu komplementarną do prowadzonego leczenia. Ostateczny a najbardziej wymierny efekt rehabilitacji w warsztatach jakim jest fakt podjęcia i utrzymania pracy chronionej jest udziałem tylko nielicznej grupy pacjentów.

Struktura i zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej

Wartością programu rehabilitacyjnego Warsztatów, w którym uczestniczy 45 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, jest jego zintegrowanie z szerszym systemem opieki, który obok zajęcia i pracy obejmuje również leczenie i psychoterapię. Dalszy rozwój oferty rehabilitacyjnej związany jest przede wszystkim z wprowadzeniem w życie wspomnianych powyżej nowych projektów "pracy chronionej".

W Warsztatach w ramach pięciu pracowni terapii zajęciowej oraz klubu pracy zostały utworzone indywidualne stanowiska terapii  dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Praca w małej
grupie w jednej z pracowni jest obok indywidualnej opieki terapeutycznej nad uczestnikami, podstawowym elementem organizującym funkcjonowanie instytucji.

Pacjenci zgodnie z indywidualnym planem rehabilitacji biorą również udział w zajęciach dodatkowych: kursie obsługi komputera, kursach językowych, pracy grupy malarstwa i rysunku oraz Galerii "Miodowa" oraz pracy grupy teatralnej.

Najważniejszą misją rehabilitacyjną warsztatów jest dbanie o indywidualny rozwój każdego uczestnika WTZ w zakresie:

 • podstawowych umiejętności życiowych - to jest higieny osobistej, prac kulinarnych i porządkowych, planowania czasu wolnego, odpoczynku, korzystania z dóbr kulturalnych;
 • podstawowych umiejętności społecznych - to jest podejmowania decyzji, odpowiedzialności, wyrażania bez lęku własnego zdania, życia w grupie (współpracy, współodpowiedzialności, korzystania z pomocy czy też udzielania pomocy innym);
 • umiejętności współżycia w rodzinie;
 • podstawowych umiejętności zawodowych;
 • zdolności rozumienia choroby i nabywania skutecznych sposobów radzenia sobie z nią.
 • Zadania powyższe podejmowane są między innymi przez tzw. grupę edukacyjną, której praca odwołuje się do treningu umiejętności społecznych i treningu kognitywnego.

  Strategiczne zadania Warsztatów związane z usytuowaniem instytucji na "osi pracy" i koniecznością jej otwarcia się na życie w społeczności lokalnej przedstawiają się następująco:

 • Zapewnienie uczestnikom odpowiedniej formy treningu pracą.
 • Animacja grup pacjentów poszukujących pracy.
 • Utrzymywanie kontaktów z uczestnikami, którzy podjęli zatrudnienie i wymagają dalszego wsparcia zespołu terapeutycznego.
 • Udzielanie porad z zakresu prawa socjalnego.
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z placówkami lecznictwa psychiatrycznego, centrami rehabilitacji, miejscami pracy chronionej i służbami zatrudnienia. Ostatecznym celem tego zadania powinno być współtworzenie regionalnego forum, które byłoby zdolne zagwarantować chorym psychicznie prawo do pracy.
 • Równocześnie codzienna praktyka w Warsztatach odwołuje się do założenia o współistnieniu i równouprawnieniu trzech wymiarów procesu rehabilitacyjnego: "leczenia i rehabilitacji", "mieszkania" oraz "pracy".


  Powrót do WTZ