H O T E L

 
 
poprz.s. >  Schizofrenia Otwórzcie Drzwi Na dół-linki nast.s. > Miejsca Pracy Chronionej

Polsko - Szkocko - Niemiecka Firma Społeczna Hotel
Od idei projektu do pierwszego gościa w Pensjonacie "U Pana Cogito"


Pomysł stworzenia firmy społecznej hotel w Krakowie powstał w ramach współpracy pomiędzy miastami bliźniaczymi Krakowem i Edynburgiem. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu i krakowskich uczelni podczas wizyty w Edynburgu odwiedzili kilka przedsięwzięć działających wg idei firm społecznych. Takie firmy od wielu już lat działają w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech czy Holandii. W Edynburgu od ponad 10 lat swoją działalność prowadzi pensjonat Six Mary's Place, w którym pracują osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub innymi trudnościami na rynku pracy. Wobec ogromnej potrzeby tworzenia chronionych miejsc pracy dla osób chorych psychicznie, przy jednoczesnym zachowaniu orientacji rynkowej powstał projekt stworzenia w Krakowie firmy społecznej hotel. Organizacja pozarządowa z Edynburga Community Enterprise Limited wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin "Zdrowie Psychiczne" z Krakowa oraz Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi wystąpiły ze wspólnym grantem do brytyjskiej loterii National Lottery Charities Board, w celu pozyskania funduszy na zapoczątkowanie rozwoju idei firm społecznych w Polsce i rozpoczęcie prac inwestycyjnych nad konkretnymi projektami. Szkockie organizacje pozarządowe dzieliły się swoimi doświadczeniami, wspierały i superwizowały realizację projektu.
Zasadą tworzenia takiego społecznego przedsięwzięcia jest współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, gospodarczymi, lokalnymi władzami i decydentami. Realizacja projektu skupiona była na trzech kierunkach, niezbędnych dla powodzenia całości przedsięwzięcia. Pierwszym z nich było stworzenie sieci wsparcia dla tworzonej firmy, czyli kontaktów i współpracy na poziomie lokalnym, pozyskania do współpracy osób i instytucji, które służyłyby wsparciem i radą na różnych etapach rozwoju projektu: w badaniu rynku, w tworzeniu marketingu, sporządzeniu biznesplanu czy udzielaniu poradach prawnych. Takie wzmocnienie tożsamości firmy i Stowarzyszenia było bardzo istotnym elementem, zwłaszcza z uwagi na fakt, że dotychczasowa działalność Stowarzyszenia opierała się na doraźnej pracy społecznej członków skupionej głównie na udzielaniu wsparcia i zacieśnianiu więzi pomiędzy spotykającymi się rodzinami i osobami chorymi,  a wkroczenie w rynek usług turystycznych i konkurowanie na nim było zupełnie nowym, mało znanym doświadczeniem.
Drugim ważnym kierunkiem było pozyskiwanie funduszy na realizację projektu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy przyznany na lata 2000-2002 grant pokrywał koszty administracyjne i zapewniał finansowanie tylko 20 % kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia. Ogromne znaczenie miała tu współpraca i zaangażowanie Władz Gminy Kraków, które przekazały na ten cel nieruchomość wraz z działką w dogodnym dla tego typu działalności punkcie miasta. Pozyskiwanie funduszy odbywało się z bardzo wielu źródeł: od sponsorów, poprzez występowanie o granty, korzystanie z funduszy rządowych. Bardzo duży wkład wniosło tu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej oraz działający w nim profesjonaliści z dziedziny psychiatrii.
Trzecim kierunkiem w realizacji projektu było opracowanie i realizacja programu rehabilitacyjnego przygotowującego przyszłych użytkowników (pracowników) oraz włączanie osób po kryzysach psychicznych w realizację przedsięwzięcia. Program ten   skonstruowany został wokół rozwijania wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku turystycznym. Organizowane były kursy gastronomiczne, kursy obsługi konsumenta, praktyki i staże w krakowskich hotelach i kawiarni. Cenne były też kursy obsługi komputera, zajęcia z  marketingu, prace ogrodnicze. Zajęcia te odbywały się przy współpracy krakowskich hoteli Holiday Inn i Regent, Kawiarni Fundacji Hamlet i Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej. W grupie rehabilitacyjnej uczestniczyło ok. 40 osób po przebytej chorobie psychicznej, z których 15 znalazło zatrudnienie w pensjonacie. Pozostałe z nich miały możliwość podniesienia swoich kompetencji, nabycia nowych umiejętności czy pracy nad strukturą dnia i drobnymi zadaniami. Mięliśmy okazję zaobserwować, jak perspektywa realnej pracy wpływa na zaangażowanie i pobudza możliwości rozwojowe osób po kryzysach psychicznych uczestniczących w rehabilitacji. Stali się oni samodzielnymi, odpowiedzialnymi pracownikami, którzy za jakiś czas będą zdolni podjąć pracę poza zatrudnieniem chronionym.  Grupa rehabilitacyjna miała charakter otwarty, każdy uczestnik miał możliwość indywidualnego doboru planu zajęć pod kontem jego możliwości, zainteresowań  i potrzeb. Uproszczony schemat struktury i programu działania grupy .

Projekt ten jest modelem współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi. Są to m. in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polsko -Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, Gmina Kraków, Gmina Edynburg, Partnerzy niemieccy:" Initiative und Leistung", Nassauische Sparkasse, Aktion der Ev. Kirchen "Hoffnung für Osteuropa", Rheinische Hilfsgemeinschaft oraz wielu innych darczyńców i organizacji, które poza wsparciem finansowym włączyły się w działania organizacyjne, logistyczne i doradcze.
Ważnym elementem w tworzeniu i działaniu firmy społecznej była powołana Społeczna Rada "Nadzorcza", do której zaproszono przedstawicieli biznesu, organizacji branżowych, mediów i decydentów. Członkowie Społecznej Rady służyli wsparciem i swoim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji strategicznych. Zakładamy, że zaangażowane w pracę Rady osoby będą przez wiele lat towarzyszyły działalności pensjonatu, gdyż poza społeczną misją przedsięwzięcia musi ono konkurować ofertą na rynku usług turystycznych i utrzymywać liczącą się pozycję w branży. Wypracowanie takich umiejętności i pozycji pozwoli firmie być samodzielną, dającą godne zarobki dla osób chorych psychicznie - najbardziej marginalizowanej i ubogiej grupy społecznej.
Jako prawną formę działania istniejącą w warunkach polskich, najbardziej zbliżoną do idei firmy społecznej  wybraliśmy status zakładu aktywności zawodowej, który zabezpiecza dotacje do prowadzonej działalności związanej z obowiązkiem zatrudniania aż 75 % osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Nakłada to na organizatora dodatkowe obowiązki i obostrzenia, jednak zdecydowaliśmy się na to po przeanalizowaniu potrzeb rynku i naszych możliwości konkurowania. Wg definicji firmy społecznej zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynosi 30 do 40 % ogółu zatrudnionych, czyli dwukrotnie mniej niż w przepisach prawnych regulujących działanie zakładu aktywności zawodowej, a zmniejszenie tych proporcji jest podstawowym wyzwaniem legislacyjnym, dążącym do zachowania zdolności konkurowania na rynku, przy niewielkim wsparciu rządowym.
 Prowadzone przez Katedrę Psychiatrii CMUJ badania naukowe nad jakością życia osób chorych psychicznie wyraźnie wykazują, że osoby chorujące, które posiadają pracę i strukturę dnia o wiele rzadziej i krócej podlegają rehospitalizacji z powrotu nawrotu choroby, mają lepszą samoocenę, są bardziej samodzielne i niezależne. Zatem pośrednie koszty leczenia i korzystania z pomocy społecznej w pełni przekładają się na korzyści płynące z utrzymywania przez Państwo wspieranego zatrudnienia.

Agnieszka Lewonowska-Banach
Menadżer Projektu
Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej
   "U Pana Cogito"
 
 
 
 
 
Adres: ul. Michała Bałuckiego 6   30-318 Kraków 
e-mail :       biuro@pcogito.pl

 
PUBLIKACJE

do góry

 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODDZIAŁ DZIENNY  [REHABILITACYJNY] "HOTEL"SZCZEGÓŁOWY INDEKS STRON BADANIA ODDZIAŁ DZIENNY  [TERAPEUTYCZNY] AMBULATORIUM
MIEJSCA PRACY CHRONIONEJ  CZASOPISMO "DLA NAS" <poprz.s. - Schizofrenia - Otwórzcie DrzwiKRAKOWSKI PROGRAM-STRONA GŁÓWNAnast.s.  > Miejsca Pracy Chronionej   OBOZY TERAPEUTYCZNE PORADNIA  RODZIN
OTWÓRZCIE  DRZWI  STOWARZYSZENIA  Z E S P Ó Ł ADRESY / KONTAKTYH O S T E L  GALERIA "MIODOWA"  TEATR  "PSYCHE"